You are here: Home » Công Nghệ » Hệ thống đẩy dùng ống đẩy trong khuôn ép phun

Hệ thống đẩy dùng ống đẩy trong khuôn ép phun

Ông đẩy dùng để đẩy những sản phẩm có dạng tròn xoay hoặc tấm mỏng

Hình 3.109 – ống đẩy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *