You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế hệ thống trượt trong khuôn ép phun – Chốt tháo có lõi côn

Thiết kế hệ thống trượt trong khuôn ép phun – Chốt tháo có lõi côn

  • Một số kiểu đầu tháo của chốt có lõi côn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *