You are here: Home » Công Nghệ » 4 nguyên tắc trong việc thiết kế hệ thống kênh dẫn

4 nguyên tắc trong việc thiết kế hệ thống kênh dẫn

Các kênh dẫn nhựa là cầu nếỉ giữa các miệng phun và cuống phun. Chúng làm nhiệm vụ đưa nhựa vào các lòng khuôn. Vì thế khi thiết kế chứng cần phải tuân thủ một số các nguyên tắc kỹ thuật để đảm bảo chất lượng cho hầu hết sản phẩm. Sau đây là một số nguyên tắc mà ta cần phải tuân thủ :

  1. Giảm đến mức tối thiểu sự thay đổi tiết diện kênh dẫn.
  2. Nhựa kênh dẫn phải thoát khuôn dễ dàng,
  3. Toàn bộ chiều dài kênh dẫn nên càng ngắn nếu có thể để tránh mất áp và mất nhiệt trong quá trình điền đầy.

4 Mặt cắt kênh dẫn phải đủ lớn để đảm bảo sự điền đầy cho toàn bộ sản phẩm mà không làm thời gian chu kỳ quá dài, tốn nhiều vật liệu và lực kẹp lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *