You are here: Home » Công Nghệ » Các phương pháp làm nguội khuôn ép phun

Các phương pháp làm nguội khuôn ép phun

Làm nguội bằng khí : khuôn được làm nguội bằng khí nhờ vào sự bức xạ nhiệt của thép làm khuôn ra môi trường xung quanh.

Làm nguội bằng nước hoặc hỗn hợp ethylene glycol nước :

Đây là phương pháp được dùng rộng rãỉ nhất hiện nay. Theo phương pháp này, khuôn được làm nguội nhờ vào các kênh dẫn chứa chất làm nguội được bố trí trong các tấm khuôn.

Khuôn được làm nguội bằng nước.

 

 

Khuôn được làm nguội bằng hỗn hợp Ethylene Glycol và nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *