You are here: Home » Khuôn nhựa » Cách rút ngắn thời gian chu kỳ ép phun

Cách rút ngắn thời gian chu kỳ ép phun

Thông thường thời gian chu kỳ tăng là do :

+ Nhiệt độ của khuôn và nhiệt chảy dẻo của nhựa cao.

+ Hệ thống làm nguội thiết kế không tốt.

+ Tốn nhiều thời gian trong giai đoạn phun và giữ.

Như vậy, để giảm thời gian chu kỳ ta sẽ giải quyết các vấn đề sau :

+ Giảm thời gian phun.

+ Giảm thời gian giữ.

+ Giảm thời giam làm lạnh đến mức tối thiểu.

  • Giảm thời gian phun : việc này liên quan đến vấn đề mất áp, số lòng khuôn và bề dày sản phẩm.
  • Mất áp : xảy ra trên hệ thống kênh dẫn và miệng phun. Mất áp ít thì các lòng khuôn sẽ điền đầy nhanh hơn nên thời gian điền đầy giảm và ngược lại. Kênh dẫn lớn sẽ làm giảm sự mất áp nhưng làm tăng thời gian làm lạnh đối với kênh dẫn nguội và ảnh hưởng đến nhiệt chảy dẻo của nhựa trong kênh dẫn nóng. Miệng phun lớn cũng làm giảm sự mất áp nhưng sẽ để lại vết trên sản phẩm.

Như vậy để giảm thời gian phun ta cần phải thiết kế hệ thống phun nhựa có kích thước hợp lý (xem chương 3).

  • Số lòng khuôn : số lòng khuôn nhiều thì thời gian phun sẽ tăng nhưng trong thiết kế số lòng khuôn phải đảm theo yêu cầu khách hàng nên ta không thể giảm số lòng khuôn. Tuy nhiên ta có thể cải thiện thời gian phun bằng cách giảm thiểu chiều dài hệ thống kênh dẫn.
  • Bề dày sản phẩm : nhựa sẽ chảy dễ hơn trong những vùng có bề dày dày hơn vì thế ta cần phải thiết kế bề dày sản phẩm một cách hợp lý (xem chương 3) hoặc có thể bô” trí thêm miệng phun khi bề dày của sản phẩm quá mỏng để giảm thời gian phun. Mỗi

 

loại vật liệu cố chiều dài dòng chảy của riêng nố nên ta cần xem datasheet của chứng để đỉều chỉnh áp suất phun hợp lý, đặc biệt là khi tì lệ L/t > 200 (L : chiều dài dòng chảy ; t: bề dày).

 

  • Giảm thời gian giữ: đường kính miệng phun tăng thì thời gian giữ sẽ tăng vì thế ta có thể giảm đường kính miệng phun để giảm thời gian giữ nhưng cân phải đầm bảo rằng các lòng khuôn phải được điền đầy (xem kích thước miêng phun ở chương 3). Nếu không thể giảm đường kính miệng phun thì ta cố thể tốỉ thiểu hốa thời gỉan giữ trên máy ép phun.
  • Giảm thời gian làm lạnh : cố hai yếu tấ ảnh hưỏng đến thời gian làm lạnh đổ là nhiệt độ khuôn và nhiệt độ chảy dẻo của nhựa. Nếu một trong hai yếu tố này tăng thì thời gian làm lạnh sẽ tăng và thời gian chu kỳ cũng sẽ tăng. Vì vậy muốn giảm thời gỉan làm lạnh thì ta phải điều chỉnh nhiệt độ của khuôn và nhiệt chảy dẻo của nhựa một cách hợp lý (xem datasheet của các loại nhựa).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *