You are here: Home » Tài liệu khuôn » Đồ án Thiết kế bộ dập khuôn và xưởng dập vỏ xe minibus 6 – 8 chỗ ngồi

Đồ án Thiết kế bộ dập khuôn và xưởng dập vỏ xe minibus 6 – 8 chỗ ngồi

Mục lục

Mục lục. 1

Đặt vấn đề. 3

Phần 1. Tổng quan. 4

1.1. Tổng quan dây chuyền dập khung vỏ ôtô. 4

1.2. Tổng quan về công nghệ dập vỏ ôtô. 5

1.2.1. Khái quát về công nghệ dập vỏ ôtô . 5

1.2.2. Phân loại công nghệ dập nguội . 7

1.3. Khái quát về phân x−ởng dập vỏ ôtô. 8

1.3.1. Nhiệm vụ thiết kế phân x−ởng dập vỏ ôtô. 8

1.4. Mục đích vμ nội dung thực hiện . 11

1.4.1. Mục đích. 11

1.4.2. Nội dung thực hiện . 11

Phần 2. Tính toán vμ thiết kế khuôn dập . 13

2.1. Khái quát về khuôn dập vỏ ôtô. 13

2.1.1. Yêu cầu. 13

2.1.2. Phân loại khuôn. 13

2.1.3. Kết cấu khuôn. 14

2.2. Tính toán vμ thiết kế khuôn. 15

2.2.1. Khái niệm chung: . 15

2.2.2. Tính toán thiết kế khuôn chi tiết tai móc . 17

2.2.3 – Tính toán thiết kế khuôn cho chi tiết tấm nối. . 28

2.2.4. Thiết kế khuôn cho chi tiết Thanh vuông sau (chi tiết số 3.1.11) . 35

2.2.5. Thiết kế khuôn cho chi tiết Tai móc (chi tiết số 3.1.9.2) . 42

2.3. Sử dụng vμ bảo vệ giữ gìn khuôn dập. 47

Phần 3. Thiết kế phân x−ởng dập vỏ ôtô . 49

3.1. Các số liệu ban đầu vμ tính toán ch−ơng trình sản xuất. . 49

3.2. Ph−ơng pháp xác định số l−ợng thiết bị, nhân lực vμ trang bị công nghệ 64

Dự án KC.05.DA.13 Đồ gá tổng hợp hμn lắp vỏ xe mini buýt 6-8 chỗ

– 2 –

3.2.1. Chế độ lμm việc của x−ởng vμ vốn thời gian. 64

3.2.2. Tính toán số l−ợng thiết bị vμ nhân lực . 65

3.3. Xác định số l−ợng khuôn. 70

3.4. Xác định l−ợng tiêu hao nguyên liệu, l−ợng vận chuyển vμ thiết kế kho

trong phân x−ởng. 72

3.4.1. Xác định những số liệu thiết kế (nguyên vật liệu chính phụ, cân bằng

nguyên vật liệu vμ l−ợng vận chuyển). 72

3.4.2. Xác định thμnh phần vμ diện tích các kho trong phân x−ởng . 73

3.4.3. Ph−ơng tiện nâng chuyển vμ tổ chức thu hồi phế liệu trong phân

x−ởng dập tấm . 75

3.5. Các bộ phận phục vụ sản xuất vμ các bộ phận phụ. . 78

3.5.1. Bộ phận sửa chữa khuôn. 78

3.5.2. Bộ phận sửa chữa máy. 81

3.6. Diện tích phân x−ởng . 83

3.6.1. Thμnh phần diện tích phân x−ởng vμ cách tính diện tích . 83

3.6.2. Bố trí thiết bị trong phân x−ởng dập tấm. 84

3.6.3. Khoảng cách giữa các thiết bị vμ giữa chúng với t−ờng nhμ x−ởng. 86

3.7. Năng l−ợng . 87

3.7.1. Điện năng . 87

3.7.2. N−ớc . 90

3.8. Kết luận . 91

Kết luận . 92

Tμi liệu tham khảo. 93

http://www.mediafire.com/view/84c3qfyph152c4j/Thietkekhuon.com_Đồ_án_Thiết_kế_bộ_dập_khuôn_và_xưởng_dập_vỏ_xe_minibus_6_-_8_chỗ_ngồi.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *