You are here: Home » Đồ Gá » Đồ Gá Bài_2: Khái niệm và nguyên tắc định vị chi tiết trong gia công

Đồ Gá Bài_2: Khái niệm và nguyên tắc định vị chi tiết trong gia công

1.Khái niệm:

Để đảm bảo độ chính xác của chi tiết gia công, cần phải xác định đúng được vị trí tương đối của chi tiết gia công so với dao cắt. Vì vậy, định vị là xác dinh vị trí tương đối của chi tiết gia công so với dao cắt.

2.Nguyên tắc định vị:

a-Chuyển động của vật rắn trong không gian (hình 1.1):

Mỗi vật thể trong không gian đều có thể chuyển động theo 6 hướng cơ bản, nếu ta đặt các chuyển động của vật rắn đó trong hệ quy chiếu ox, OY, OZ thì vật rắn có 6 chuyển động trong hệ là:

do-ga-21

– Tịnh tiến theo OX, ký hiệu là OX-
– Tịnh tiến theo OY, ký hiệu là OY-
– Tịnh tiến theo OZ, ký hiệu là OZ-
– Quay tròn quanh trục ox, ký hiệu là ox
– Quay tròn quanh trục OY, ký hiệu là OY
– Quay tròn quanh trục OZ, ký hiệu là OZ
• Nếu ta dùng các mối liên kết ràng buộc vật rắn không cho vật rắn chuyển động tự do thì vị trí của vật rắn được xác định trong không gian.
• Nếu chỉ cần một hay một số chuyển động của vật rắn đó chuyển động tự do thì vật rắn đó sẽ có vô số vị trí trong không gian.

b- Nguyên tắc định vị 6 điểm (hình 1.2):

do-ga-22

Khảo sát một chi tiết có dạng hình hộp được đặt trong hệ toạ độ OX, OY, OZ

+ Trên mặt phẳng của hình hộp HFKH dùng 3 điểm tựa sẽ hạn chế 3 bậc tự do gọi là mặt định vị chính.
Điểm 1: Hạn chế bậc tự do tịnh tiến theo OZ.
Điểm 2: Hạn chế bậc tự do quay quanh trục OX.
Điểm 3: Hạn chế bậc tự do quay quanh trục OY.

+ Mặt bên ADHH làm mất 2 bậc tự do.
Điểm 4: Hạn chế bậc tự do tịnh tiến theo OX .
Điểm 5: Hạn chế bậc tự do quay quanh trục OZ.
Mặt bên ADHK gọi là mặt định hướng, điểm 4 và 3 càng xa nhau chi tiết càng cứng vững.

+ Mặt DCKH làm mất 1 bậc tự do tịnh liến theo trục OY , mặt này gọi là mặt định vị chặn. Mặt này càng nhỏ chi tiết càng được đinh vị chắc chắn.
Như vậy,một chi tiết hạn chế được 6 bậc tự do gọi là định vị hoàn toàn, nếu một bậc tự do nào đó hạn chế 2 lần coi là siêu định vị.
Trong gia công chi tiết. không phải lúc nào chi tiết gia công cũng cần phải hạn chế đủ 6 bậc tự mà tuỳ theo yêu cầu của chi tiết gia công đó, có khi chỉ cần hạn chế 3 bậc tự do, nếu chi tiết chỉ cần đạt 2 kích thước theo 2 toạ độ X và Y (hình 1.3a); hoặc chi tiết cần hạn chế 3 bậc tự do để gia công kích thước Y (hình 1,3b).
Thậm chí có trường hợp chỉ cần hạn chế 3 bậc tự do nếu chỉ cần đạt 1 kích thước.

do-ga-23

Hình 1.3: Định vị vật bằng cách hạn chế một số bậc tự do.

c- Yêu cầu của mặt định vị:

– Mặt định vị phải có tính chống mòn cao được giữ được độ chính xác lâu dài.
– Mặt định vị phải đặt ở những vị trí sao cho khi mòn, hỏng dễ sửa chữa, dễ thay thế.
– Mặt định vị phải sạch.
– Mặt định vị phải bố trí sao cho lực cắt và lực kẹp hướng vào mặt định vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *