You are here: Home » Công Nghệ » Khá năng cóng nghê của công nghệ ép phun

Khá năng cóng nghê của công nghệ ép phun

  • Tạo ra những sản phẩm có hình dáng phức tạp tùy ý.
  • Trên cùng một sản phẩm hình dáng giữa mặt trong và mặt ngoài có thể khác nhau (đây là một thế mạnh so với các công nghệ sản xuất sản nhựa khác).
  • Khả năng tự động hóa và chi tiết có tính lặp lại cao.
  • Sản phẩm sau khi ép phun có màu sắc rất phong phú và độ nhẩn bóng bề mặt rất cao nên không cần gia công lại.
  • Phù hợp cho sản xuất hàng khói và đơn chiếc (trong những trường hợp đặc biệt).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *