You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế hệ thống kênh dẫn nóng

Thiết kế hệ thống kênh dẫn nóng

Kênh dẫn nóng được dùng cho những sản phẩm có kích thước lớn (vỏ tivi, vi tính, các chỉ tiết trên xe hơỉ..) hoặc mỏng hoặc làm bằng loại nhựa cần phải duy trí nhiệt chảy dẻo như: HDPE, LDPE, POM, PBT, PC..Bên trong kênh dẫn nhựa sẽ luôn được duy trí trang thái chảy dẻo để đảm bảo sản phẩm được điền đầy đóng bộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *