You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_20:Tính lưu lượng nước làm nguội trong khuôn nhựa

Thiết kế khuôn nhựa Bài_20:Tính lưu lượng nước làm nguội trong khuôn nhựa

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-10

Tính lưu lượng nước làm nguội:

– Cần thiết phải biết lưu lượng nước làm nguội vì nó trực tiếp liên
quan đến đường kính của kênh nguội sẽ được thiết kế. Lưu lượng nước
làm nguội được tính theo công thức sau:

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-11

+ ∆ p : Tổn thất áp dọc đường trong kênh nguội.

+ g: Hệ số gia tốc trọng trường, g = 9.81(m/s^2 ).

+ L: tổng chiều dài của kênh nguội.

+ D: đường kính kênh nguội.

+ λ: hệ số tổn thất.

– Tổn thất áp dọc đường trong kênh nguội (∆p): Tổn thất áp dọc
đường trong kênh nguội được định nghĩa như sau:

+ ∆p = P vào – P ra

+ P vào , P ra : áp xuất vào và áp xuất ra khỏi hệ thống làm nguội.

– Đường kính kênh nguội D: Việc tính toán đường kính kênh nguội
rất quan trọng. Hệ thống giải nhiệt có làm việc hiệu quả hay không phụ
thuộc rất nhiều vào đường kính kênh nguội. Từ công thức trên, viết lại
như sau:

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-12

Theo công thức trên, thấy rằng đường kính kênh nguội tỉ lệ nghịch
với tổn thất áp trong kênh nguội. Nếu đường kính kênh nguội càng giảm
thì diện tích trao đổi nhiệt của kênh nguội và khuôn giảm làm cho tổn
thất áp tăng lên đáng kể. Nhưng đường kính kênh nguội quá lớn thì sẽ
ảnh hưởng đến độ bền khuôn, cũng như vị trí các bộ phận của hệ thống
đẩy được bố trí trên khuôn.

Theo thực nghiệm, có thể lựa chọn lưu lượng nước tối thiểu yêu
cầu tương ứng với đường kính kênh nguội như bảng sau để luôn thoả
mãn yêu cầu trạng thái chảy rối của dòng:

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-13

– Lựa chọn lưu lượng nước tương ứng với đường kính kênh nhựa.
Các giá trị trong bảng trên được tính cho một đường nước và chỉ
mang tính chất tham khảo, có thể không chính xác vì chưa tính đến các
yếu tố tác động phụ (như nhiệt độ đầu vào của nước, lượng tạp chất trong
nước..).

– Hệ số tổn thất: Đối với dòng chảy rối thì hệ số tổn thất được xác
định chủ yếu dựa vào thực nghiệm và phụ thuộc vào các yếu tố sau:

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-14

Trong đó:

ε: độ nhám tuyệt đối

D: đường kính kênh làm nguội.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *