You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_41: Tính số lòng khuôn

Thiết kế khuôn nhựa Bài_41: Tính số lòng khuôn

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-25

TÍNH SỐ LÒNG KHUÔN:

Thông thường, có thể tính số lòng khuôn cần thiết trên khuôn theo
các cách sau:

– Tính theo số lượng lô sản phẩm

– Tính theo năng xuất phun của máy

– Tính theo năng xuất làm dẻo của máy

– Tính theo lực kẹp khuôn của máy

– Tính theo kích thước bàn kẹp của máy ép

 

1/ Số lòng khuôn tính theo số lượng lô sản phẩm:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-26

Trong đó:

n: Số lòng khuôn tối thiểu trên khuôn

L: số sản phẩm trong một lô sản phẩm

K: hệ số do phế phẩm (%)

k: tỷ lệ phế phẩm (tùy từng công ty) (%)

t c : thời gian chu kỳ ép phun của một sản phẩm (s)

t m : thời gian yêu cầu phải hoàn thành 1 lô sản phẩm (ngày)

2/ Số lòng khuôn tính theo năng xuất phun của máy:

Năng xuất phun của máy cũng là nhân tố ảnh hưởng đến số lòng khuôn.

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-27

Trong đó:

n: số lòng khuôn tối đa trên khuôn

S: năng xuất phun của máy (g/1lần phun)

W: trọng lượng của sản phẩm (g)

 

3/ Số lòng khuôn tính theo năng xuất làm dẻo của máy:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-28

Trong đó:

n: số lòng khuôn tối đa trên khuôn

P: năng xuất làm dẻo của máy (g/phút)

X: tần số phun (ước lượng) trong mỗi phút (1/phút)

W: trọng lượng của sản phẩm (g)

 

4/ Số lòng khuôn tính theo lực kẹp khuôn của máy:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-29

Trong đó:
n: số lòng khuôn tối đa trên khuôn
F p : lực kẹp khuôn tối đa của máy (N)
S: diện tích bề mặt trung bình của sản phẩm theo hướng
đóng khuôn (mm^ 2 )
P: áp xuất trong khuôn (Mpa)

 

5/ Số lòng khuôn theo kích thước tấm gá đặt trên máy ép:

Sau khi tính được số lòng khuôn thỏa các điều kiện trên, tiến hành
thiết kế sơ bộ (ước lượng) kích trước bao của tấm khuôn, xem bộ khuôn
sau khi hoàn thành có thể gá lên máy ép đó hay không? Nếu không thì
sắp xếp lại cách bố trí lòng khuôn hoặc giảm số lòng khuôn (tính lại xem
có kịp thời gian giao hàng không) hoặc tìm máy ép khác (tính lại số lòng
khuôn với máy ép mới).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *