You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế miêng phun cho hệ thống kênh dẫn nguội

Thiết kế miêng phun cho hệ thống kênh dẫn nguội

Miệng phun là ngõ nối kênh dẫn và lòng khuôn. Miệng phun có chứa năng rất quan trọng là đưa nhựa lỏng điền đầy lòng khuôn vì thế việc tính toán kích thước và bố trí miệng phun có ý nghĩa quvết định đến chất lượng của sản phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *