You are here: Home » Công Nghệ » Cấu tạo một hệ thống kênh dẫn có gia nhiệt điển hình

Cấu tạo một hệ thống kênh dẫn có gia nhiệt điển hình

ưu nbược điểm cửa các kênh dẫn có gia nhiệt .

Loại kênh dẫn Ưu điểm Nhược điểm
Gia nhiệt trong – Cải thiện việc phân phối nhiệt độ.
  • Giá thành cao và thiết kế phức tạp.
  • Phải tính đền sự giãn nở nhiệt khác nhau của các bộ phạn trên khuôn.
  • Khó khăn trọng việc điều khiển nhiệt.
Gia nhiệt ngoài
  • Cải thiện việc phân phối nhiệt độ.
  • Điều khiển nhiệt độ tốt hơn.
  • Giá thành cao và thiết kế phức tạp.
  • Phải tính đền sự giãn nở nhiệt khác nhau của các bộ phận trên khuôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *