You are here: Home » Khuôn kim loại » Khuôn dập » Khuôn Dập Bài_4: Kết cấu một số khuôn dập phối hợp và liên tục

Khuôn Dập Bài_4: Kết cấu một số khuôn dập phối hợp và liên tục

1. Kết cấu khuôn dập phối hợp:

Khuôn dập phối hợp là loại khuôn mà sau một hành trình của máy dập, khuôn thực hiện được hai hay nhiều nguyên công tạo hình, tất cả các nguyên công đó được đồng thời thực hiện sau một lần dập, sản phẩm được tạo hình hoàn chỉnh sau khi ra khỏi khuôn.

1.1 Khuôn dập phối hợp cắt hình và dập vuốt có trụ dẫn hướng:

chat-1

Hình 4.8  Cấu tạo khuôn dập cắt hình và dập vuốt có trụ dẫn hướng

1. Chày cắt hình ; 7. Chày vuốt; 13. Bu-long băt giá khuôn  2. Tấm đẩy sản phẩm,  8. Tấm ép;

 14. Bu-long bắt giá khuôn;    3. Chốt đẩy;  9. Đế khuôn;  15. Lò xo4. Cối cắt hình

10. Bu-long bắt chày vuốt;   16. Trục dẫn hướng;    5. Vòng ép ;   6. Chốt

11. Bu-long bắt đế khuôn;    17. Chốt định vị;    12. Gía khuôn trên

Khuôn gồm có: chày vuốt (7) được lắp cố định với đế khuôn (9) bằng bu- lông (10), cối cắt hình (4) được lắp với đế khuôn (9) bằng bu-lông (11), vòng ép (5) lắp lồng trong lỗ cối và chày vuốt, nó có thể di chuyển dọc theo tâm của chày vuốt nhờ hệ thống đẩy phôi của máy đẩy qua chốt (6) chày cắt (1) đồng thời là cối vuốt lắp cố định với giá khuôn trên (12) bằng bu-lông (13), tấm đẩy sản phẩm lồng trong lỗ cối vuốt có thể di chuyển lên xuống nhờ chốt đẩy (3), tấm ép (8) lắp động với giá khuôn trên bằng bu-lông (14), lò xo (15), trụ dẫn hướng (16) để dẫn hướng cho chày và cối. Tấm phôi liệu được định vị trong khuôn nhờ chốt định vị (17). Khi dập, tấm vật liệu được đẩy sát vào chốt định vị (17) và được ép phẳng bằng tấm ép (8) và vòng ép (5). Sau đó phôi được cắt hình theo mặt trụ ngoài và được dập vuốt theo mặt trụ trong của chày cối liên hợp (1), khi đầu máy mang nửa khuôn trên đi lên, sản phẩm được đẩy ra khỏi chày vuốt (7) nhờ cơ cấu đẩy sản phẩm qua chốt (6). Đầu máy tiếp tục đi lên chốt đẩy (3) chạm vào thanh ngang của đầu máy thông qua tấm đẩy sản phẩm (2) mà sản phẩm được tháo ra khỏi cối vuốt, loại khuôn này ưu điểm năng suất cao, nhược điểm kết cấu phức tạp, lực dập lớn (hình 4.8).

1.2 Khuôn phối hợp cắt hình, đột lỗ, nong lỗ:

Băng vật liệu được đặt lên cối (4) (cối cắt hình) và đưa đến cữ (8) khi đầu máy mang nửa khuôn trên đi xuống chày (1) tiến hành đột lỗ.

doc-3

Hình 4.9. Cấu tạo khuôn phối hợp cắt hình, đột lỗ, nong lỗ

 1. Chày;    5. Vòng đỡ ;    9. Tấm đệm;   13. Lò xo; 2. Cối ;    6. Chày cối;  10. Chối tì

3. Vòng đẩy;   7. Chốt đẩy;   11. Tấm đệm4. Cối;   8. Cữ;    12. Chốt đẩy

Chày cối (2) (vừa là chày cất hình vừa là cối nong lỗ) cắt hình qua cối (4), chày cối (2) vẫn tiếp tục đi xuống để ép phôi trong vòng ép (5). Quá trình ép được thực hiện nhờ các chốt đẩy (7) chống trên bộ phận đẩy bằng khí nén của máy. Lực ép phôi cần lớn hơn lực nong lỗ. Chày cối (2) tiếp tục đi xuống để nong lỗ nhờ chày cối (6) (vừa là chày nong lỗ vừa là cối đột lỗ). Khi đầu máy mang nửa khuôn trên đi lên, bộ phận đẩy bằng khí nén của máy chuyển qua chốt (7) lên vòng đỡ (5) tháo sản phẩm ra khỏi chày cối (6). Đầu máy lên đến vị trí cao nhất, chốt đẩy (12) chạm vào thanh ngang của đầu máy dập đẩy tấm đệm (11) qua chốt tì (10) làm vòng đẩy (3) di chuyển dọc chày (1) để đẩy sản phẩm ra khỏi chày cối (2). Bằng vật liệu cũng được đẩy ra khỏi chày cối (2) nhờ tấm đệm (9) và lò xo (13) (hình 4.9).

2. Khuôn dập liên tục:

Khuôn dập liên tục là loại khuôn sau một lần dập thực hiện được hai hay nhiều nguyên công tạo hình chi tiết. Trong đó, chi tiết được thực hiện sau bao nhiêu hành trình dập của máy thì phế liệu di chuyển bấy nhiêu vị trí. Mỗi vị trí chi tiết được hình thành một phần, đến vị trí cuối cùng chi tiết được tạo thành hoàn chỉnh.

2.1 Khuôn dập liên tục cắt hình và đột lỗ:

doc-2

Hình 4.10. Kất cấu khuôn dập liên tục
cắt hình và đột lỗ

Vật liệu bằng thép 08, phôi được cấp tự động theo máy dẫn 5 đi vào khuôn nhừ hệ thống cấp phôi tự động của máy.

Bước 1: Chày (3) đột hai lỗ trên băng vật liệu, sau đó băng vật liệu được dịch chuyển đi một đoạn 39mm.

Bước 2: Chày (2) đột lỗ tròn 4, còn chày (3) vẫn tiếp tục đột hai lỗ mới.

Bước 3: Chày (1) cắt hình theo chu vi ngoài của chi tiết, còn chày (2) và (3) thì tiếp tục đột lỗ ở vị trí thứ (2) và (3).

Để định vị băng vật liệu chính xác trong khuôn được bố trí hai chốt định vị (4) để định vị theo hai lỗ đã được chày (3) đột lỗ ở vị trí 3 (hình 4.10).

Khuôn liên tục cắt hình đột lỗ được sử dụng nhiều để tạo các chi tiết hình phầng có lỗ bên trong, loại khuôn này cho phép nâng cao độ chính xác, vị trí tương quan giữa các lỗ và nâng cao năng suất lao động.

2.2 Khuôn liên tục đột lỗ, cắt hình và uốn:

– Phôi được cấp liên tục trong máng dẫn (7) sau khi băng vật liệu chạm vào cữ định liệu (8), đầu máy dập mang nửa khuôn trên theo hai trục dẫn (9) đi xuống để đập.

Ớ vị trí 1: Chày (1) đột lỗ trong cối (2).

Ở vị trí 2: Chày (4) cắt hình theo chu vi của phôi trong cối (2) đồng thời chày (3) uốn chi tiết trong lỗ của chày cối (4) (chày 4 mặt ngoài là chày cắt hình lỗ rãnh là cối dập uốn). Khi đẩu máy mang nửa khuôn trên đi lên, chi tiết được đẩy ra khỏi chày cối (4) nhờ chốt đẩy (6) và lò xo (10). Như vậy, ở lần dập thứ nhất ta sẽ nhận được chi tiết có lỗ, lần dập thứ hai chi tiết được hoàn chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *