You are here: Home » Tài liệu khuôn » Thiết kế đồ án chế tạo máy

Thiết kế đồ án chế tạo máy

Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên ngành chính của sinh viên ngành công nghệ chế tạo mảy, đòng thời đồ án này
cũng chính là một đồ án bắt buộc đối với một sổ ngành như: Ôtô, Động cơ đốt trong, Mảy chính xác, Cơ tin kỹ thuật v.v… Đồ án môn học Công nghệ Chế tạo máy hướng dẫn sinh viên giải quyết một vấn để tổng hợp về công nghệ chế tạo máy sau khi nghiên cứu các giảo trình cơ bản của ngành Chế tạo máy.
Khi thiết kế đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy sinh viên sẽ làm quen với cách sử dụng tài liệu, sổ tay, tiêu chuẩn và có khả năng kết hợp,
so sánh những kiến thức lý thuyết với thực tế sản xuất.
Mặt khác khi thiết kế đồ án, sinh viên phải pháp huy tối đa tính độc lập sáng tạo để giải quyết một vấn đề công nghệ cụ thể. Để hoàn thành nhiệm
vụ đó, sinh viên phải nghiên cứu những gịáo trình như Công Nghệ Chế Tạo Máy, Mảy cắt, Nguyên lý cắt kim loại, Đồ gá và các giáo trình có liên quan của chuyên ngành Chế tạo máy.

Link download:

http://www.data.advance-cad.com/?download=627

1 Comment

  1. hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *