You are here: Home » Khuôn nhựa » Ví dụ các bước thiết kế nút bàn phím trong ProE 5

Ví dụ các bước thiết kế nút bàn phím trong ProE 5

 • Bước 1: dùng lệnh Protrusion blend để vẽ khối như hình sau:

Vẽ tiết diện:

Chiều sâu là 5mm:

Ta được:

 

 • Bước 2 : dùng lênh extrude để cắt theo tiết diện tròn R=100 mm

Ta được:

 

 • Bước 3:dùng lênh shell để tạo vỏ chi tiết bề dày 1,5 mm:

 • Bước 4 : dùng lệnh extrude để tạo khối theo tiết diện sau:

Ta dược:

 • Bước 5: dùng lệnh extrude để tạo khối theo tiết diện sau:

 

Ta được:

 • Bước 6: dùng lênh extrude để cắt theo tiết diện sau:

Ta được:

 • Bước 7: dùng lệnh chamfer 2 khối tạo ở bước 5 với angelxd là 60×0,85 và anglexd là 45×0,8 :

Ta được:

 • Bước 8: dùng lệnh extrude để cắt theo tiết diện sau:(cắt đi phần vật liệu của khối trụ làm giảm chiều dày thành khối trụ theo tiết diện)

Ta được:

 

 • Bước 9 và 10 : dùng lệnh draft để vát mặt trụ trong (d=7mm) và tiết diện ngoài của khối trụ nghiêng 1.

Ta được:

 • Bước 11: dùng lênh revolve tạo khối solid có tiết diện sau:

Ta được:

 • Bước 12: dùng 2 lần lệnh mirror đói xứng khối solid ở bước 11 qua các mặt phẳng right và top ta được hình sau:

 • Bước 13 và 14,15 : dùng lệnh round bo tròn các gó cạnh của sản phẩm.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *