You are here: Home » Công Nghệ » Hệ thống đẩy dùng lưỡi đẩy trong khuôn ép phun

Hệ thống đẩy dùng lưỡi đẩy trong khuôn ép phun

Lưỡi đẩy dùng để đẩy những sản phẩm có thành mỏng và hình dạng phức tạp. Trong trường hợp này nếu ta dùng chốt đẩy tròn thì sẽ không hiệu quả vì sẽ không đủ lực đẩy, nếu có đủ lực đẩy đi nữa thì mặt sản phẩm sẽ bị có dấu lún vào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *