You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_61: Giới thiệu tách khuôn với Creo Parametric

Thiết kế khuôn nhựa Bài_61: Giới thiệu tách khuôn với Creo Parametric

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-54

Tách khuôn với Creo Parametric:

a) Giới thiệu:

Khuôn dùng để tạo phôi hoặc sản phẩm. Một sản phẩm được chế
tạo bằng khuôn có thể gọi là phương pháp gia công “không phoi“. Đây là
một phương pháp gia công có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là khi số lượng
sản phẩm lớn. Thiết kế khuôn, đặc biệt là trong lĩnh vực phun ép nhựa
được quan tấm nhiều trong những năm gần đây.

Tới thời điểm này, có thể khẳng định rằng lĩnh vực thiết kế, chế tạo
khuôn đã được hỗ trợ tối đa. Thiết kế thì được hỗ trợ bởi các phần mềm
CAD/CAE (Pro/E, Catia, Visi…), gia công thì được sự hỗ trợ của máy
CNC và các phần mềm CAD/CAM. Đó là điều kiện cần, để giải quyết
công việc phải cần thêm một hoặc vài điều kiện nữa. Điều kiện đó chính
là sự hiểu biết trong lĩnh vực khuôn và khả năng sử dụng các điều kiện đã
có. Để thiết kế, chế tạo khuôn bài bản cần rất nhiều điều kiện hỗ trợ, đặc
biệt là khuôn có kết cấu phức tạp. Có thể một người không thể làm từ đầu
đến cuối, đề làm việc hiệu quả tốt nhất là làm việc theo nhóm. Sản phẩm
nhựa rất đa dạng dẫn đến khuôn cũng rất đa dạng.

Khuôn được lắp ghép từ nhiều chi tiết, bộ phận, hệ thống, trong đó
có lòng khuôn (bộ phận tạo hình sản phẩm) – được hình thành từ sự lắp ghép
của hai hoặc nhiều tấm khuôn. Đây là bộ phận quan trọng của khuôn. Vì
vậy, trong khuôn khổ chương trình môn học, vấn đề này được giới thiệu với
công cụ hỗ trợ là module Mold Cavity của phần mềm Creo Parametric 1.0.

Thiết kế khuôn là một module quan trọng của Creo Parametric, có
khả năng thiết kế hoàn chỉnh một bộ khuôn với các công cụ thiết kế, mô
phỏng tính toán, tạo chương trình NC.

Phần mềm Creo cung cấp module Mold Cavity trong Manufacturing
để hỗ trợ thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa. Để vào module này thực hiện
như sau: File > New > Manufacturing > Mold Cavity > Ok.

Lưu ý: bỏ chọn ở Use default template để không sử dụng template
mặc định. Sau đó chọn “mmns_mfg_mold” (hệ đơn vị milimet newton
second).

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-91

b) Khả năng của module:

– Kiểm tra góc thoát khuôn, bề dày sản phẩm.
– Sửa lỗi hình học sản phẩm với những lệnh cần thiết.
– Tính toán, bù trừ hệ số co rút vật liệu nhựa.
– Tự động tạo phôi.
– Tạo đường phân khuôn và mặt phân khuôn.
– Chia phôi thành lõi, lòng khuôn và các miếng ghép.
– Thêm miệng phun, cổng phun, đường nước và các bộ phận khác
của khuôn.
– Ép thử mẫu sản phẩm nhựa.

c) Điều kiện để tách khuôn:

– Chi tiết tham chiếu ở dạng 3D.

– Phôi để tạo các tấm khuôn.

– Mặt phân khuôn (đây là điều kiện quan trọng để tách khuôn).

– Hệ số co rút của vật liệu.

d) Các bước thực hiện tách khuôn trong Creo:

– Tạo mô hình tham chiếu sản phẩm nhựa.

– Hệ số co rút của vật liệu.

– Tạo phôi.

– Tạo mặt phân khuôn.

– Tách khuôn, bao gồm: chia thể tích và trích xuất mô hình *.part từ
thể tích.

e) Ví dụ tách khuôn:

– Bước 1: Tạo mô hình tham chiếu.

Thực hiện như sau: Mold > Reference Model > Chọn mô hình thiết
kế để tạo lập mô hình tham chiếu.

Có 3 chọn lựa để tạo mô hình tham chiếu từ mô hình thiết kế:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-92

+ Merge by Reference: Chỉ sao chép hình học mô hình thiết kế
sang mô hình tham chiếu, không sao chép tính năng lệnh.
Những thay đổi trong mô hình thiết kế sẽ được cập nhật trong
mô hình tham chiếu, và không có chiều ngược lại.

+ Same Model: Mô hình tham chiếu chính là mô hình thiết kế.

+ Inherited: Mô hình tham chiếu được thừa kế cả thông tin hình
học và tính năng lệnh của mô hình thiết kế. Những thay đổi
trong mô hình thiết kế sẽ được cập nhật trong mô hình tham
chiếu, và không có chiều ngược lại.

Thông thường lựa chọn mặc định Merge by Reference để tạo, có
mô hình tham chiếu sau:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-93

– Bước 2: Tạo phôi.

Thực hiện: Mold > Workpiece. Có 3 cách tạo phôi:

+ Automatic Workpiece: Tạo phôi tự động.

+ Assemble Workpiece: Lắp phôi có sẵn.

+ Create Workpiece: Tạo phôi trực tiếp bằng các lệnh trong Creo.

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-94

– Bước 3: Tạo mặt phân khuôn.

Có thể tạo mặt phân khuôn bằng cách thủ công hoặc bằng các lệnh
tự động mà module cung cấp sẵn. Có nhiều kĩ thuật tạo mặt phân khuôn
trong công cụ Parting Surface:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-95

Ở đây giới thiệu kĩ thuật tạo đường phân khuôn (Parting Line) tự động
bằng Silhouette Curve và Skirt Surface để tạo mặt phân khuôn tự động.

+ Silhouette Curve: Phần mềm sẽ tự động tạo ra những đường
curve bằng cách chiếu mô hình tham chiếu theo một hướng
nhất định, đường curve được tạo chính là những đường bóng
của mô hình đó.

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-96

+ Skirt Surface: Sẽ tự động tham chiếu đường phân khuôn để
tạo mặt phân khuôn.

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-97

– Bước 4: Tách khuôn.

+ Chia thể tích khuôn: Mold Volume > Volume Split > Chọn
mặt phân khuôn. Phần mềm sẽ tự động chia thể tích phôi
thành hai nửa khuôn ngăn bằng mặt phân khuôn.

+ Trích xuất mô hình *.part: Mold Component > Cavity Insert
> Chọn thể tích cần trích xuất > Ok.

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-98

Để quản lý hiển thị mặt phân khuôn, thể tích, mô hình *.prt bằng
cách: Mold > Mold Display > giấu (blank) hoặc hiện (unblank).

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-99

Công việc tách khuôn đã xong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *