You are here: Home » Khuôn nhựa » Thời gian chu kỳ phun ép và các thành phần trong chu kỳ ép phun

Thời gian chu kỳ phun ép và các thành phần trong chu kỳ ép phun

Thời gian chu kỳ ép phun là khoảng thời gian cần thiết để nhựa điền đầy lòng khuôn và bề dày sản phẩm đông đặc khoảng 90%. Như vậy thời gian chu kỳ sẽ là tổng các khoảng thời gian của từng giai đoạn ép phun. Các khoảng thời gian này là :

  • Thời gian phun.
  • Thời gian giữ : gồm thời gian định hình và thời gian làm lạnh.
  • Thời gian mở khuôn.
  • Thời gian đóng khuôn : không đáng kể có thể bỏ qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *