You are here: Home » Khuôn nhựa » Xác định số lòng khuôn và vị trí miệng phun

Xác định số lòng khuôn và vị trí miệng phun

  • Xác định số lòng khuôn.

Các số liệu đặt hàng:

Số lượng sản phẩm:100000 sp

Thời gian chế tạo khuôn và ép thành sản phẩm: 20 ngày.

Nếu phế phẩm là 0,5%.

Số lòng khuôn tính theo số lượng sản phẩm:

Trong đó:

n : Số lòng khuôn tối thiểu trên khuôn.

L : số sản phẩm trong một lô sản xuất.

K : hệ số do phế phẩm (%)

k : tỷ lệ phế phẩm (%),k=0,5%

tc : thời gian chu kỳ ép phun của 1 sản phẩm (s), =20 s.

tm : thời gian yêu cầu phải hoàn thành 1 lô sản phẩm (ngày), =3 ngày.

Vạy số lòng khuôn là 8,nên mỗi tầng 4 lòng khuôn.

  1. Xác định vị trí miệng phun:

Ứng dụng phần mềm moldflow để phân tích vị trí miệng phun đường hàn và lỗ khí thời gian điền đầy,áp suất lực kẹp và thiết kế hệ thống làm mát.Sau khi phân tích ta được vị trí miệng phun như sau: chấm đỏ trên hình.

Miệng phun

Đường hàn.

Lỗ khí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *