You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế hê thống dẫn nhưa trong việc thiết kế khuôn ép phun

Thiết kế hê thống dẫn nhưa trong việc thiết kế khuôn ép phun

Hệ thống dẫn nhựa trong khuôn làm nhiệm vụ đưa nhựa từ vòi phun của máy ép phun vào các lòng khuôn. Hệ thống nàỵ gồm : cuống phun, kênh dãn và miệng phun. Thông thường trong thiết kế người ta thiết kế kênh dẫn và miệng phun trước rồi mới đến cuống phun vì kích thước của cuống phun phụ thuộc vào kích thước kênh dẫn và miệng phun.

 

– Hệ thống dẫn nhựa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *